Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

NABÓR  ELEKTRONICZNY: KLIKNIJ TUTAJ

 

Regulamin  rekrutacji

do  II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie

 w Sanoku

 w roku szkolnym 2017/2018

 

 §1

Postawą rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 586 oraz Zarządzenie Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Liceum objęte jest systemem elektronicznego naboru kandydatów dla Powiatu Sanockiego i nie ustala limitu punktów pozwalających na przyjęcie do szkoły.

 1. Terminy poszczególnych etapów rekrutacji są zgodne z harmonogramem ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz systemu elektronicznego, który obejmuje liceum: https://nabor.pcss.pl/sanok
 2. Rekrutacje do liceum przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należą:
  1. Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkoły,
  2. Zatwierdzanie przyjęcia dokumentów kandydatów do szkoły i ich weryfikacja w systemie elektronicznym,
  3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do liceum,
  4. Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum,
  5. Przydział uczniów przyjętych do szkoły do poszczególnych oddziałów klasowych.
 4. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły:
  1. uczniów powracających z zagranicy,
  2. uczniów w naborze uzupełniającym, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w utworzonych oddziałach kasowych,
  3. po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018

 

 §2

Sposób przeprowadzania rekrutacji

Kandydat dokonuje rejestracji do systemu w Punkcie Naboru II LO, jeżeli jest jego szkołą pierwszego wyboru. Rejestracja odbywa się w dniach 9 maja 2017 do 9 czerwca 2017;     dla oddziału sportowego od 9 maja do 23 maja 2017.

W dniach 23 – 27.06.2017 do godz. 15.00 uczeń uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 §3

 Kryteria przyznawania punktów.

 1. Kryteria decydujące o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum to:
  1. ilość zgromadzonych punktów rekrutacyjnych,
  2. spełnianie dodatkowych warunków opisanych w paragrafie „Kryteria ex aequo”

2.      W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z: 1) języka polskiego, 2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 3) matematyki, 4) przedmiotów przyrodniczych, 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.

 

3.      W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych,

wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

       4.   W postępowaniu rekrutacyjnym bierze  się pod uwagę oceny  z następujących      

             przedmiotów:

1)      języka polskiego,

2)      matematyki,

3)      wyższy wynik z jednego z dwóch nauczanych w gimnazjum języków nowożytnych,

4)      wyższy wynik z historii  lub biologii.

     5.   Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

     6.   Punkty  za osiągnięcia dodatkowe przyznaje się wg. zasad zamieszczonych na stronie:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

 

     7.   Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klasy sportowej.

Kandydaci do oddziału sportowego  o specjalności hokeja na lodzie kwalifikowani są na podstawie ogólnych kryteriów (rejestracja w systemie)  oraz obowiązkowego egzaminu sprawnościowego, który odbędzie się, 1 czerwca 2017, w II LO w Sanoku.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci posiadający licencję.

Tu można pobrać wzór podania do klasy sportowej: Pobierz

§4

Kryteria ex aequo

 1. Jeżeli więcej kandydatów posiada tę samą liczbę punktów, o przyjęciu decydują następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
  2. oceny z języka polskiego i matematyki oraz z biologii lub historii,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

·         uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

·         osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie kryteria, które mają jednakową wartość:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§5

Potwierdzenie woli podjęcia nauki

 1. Kandydaci za kwalifikowani do przyjęcia do szkoły (lista zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie wywieszona 30.06.2017, o godz. 10.00),  zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku od dnia 30.06 do 5.07.2017 poprzez złożenie podpisu na liście przez rodzica kandydata oraz przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 2. Niezłożenie potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
 3. Kandydaci do oddziału sportowego składają   w dniach  9.05 – 23.05.2017 w sekretariacie szkoły:

·         Wypełnione poprawnie podanie (wzór na stronie internetowej II LO zakładka „Rekrutacja”)

·         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej.

·         Zgodę rodziców (opiekunów prawnych).

·         Opinię z klubu, którego jest zawodnikiem.

·         Kopię licencji zawodnika Polskiego Związku Sportowego.

 

§6

Dodatkowa rekrutacja

 1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół na podstawie decyzji dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
 2. Dodatkowy termin rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy nie zostali przyjęci trwa od 1 – 4.08.2017  do godz. 9.00.
 3. Dodatkowa rekrutacja polega na złożeniu w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego podania do dyrektora szkoły o przyjęcie oraz oryginałów dokumentów.
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 4.08.2017
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 6. Postępowanie uzupełniające kończy się 28.08.2017

 

§7

 Opis oddziałów

 1. Języki obce w oddziałach

W roku szkolnym  2017/18  rekrutacja w II LO w Sanoku odbywa się do 4 oddziałów  ogólnych. Planowane jest  również dodatkowo utworzenie  klasy sportowej.

W każdej z klas uczniowie uczą się 2 języków obcych, w tym języka angielskiego. Drugim językiem jest: j. niemiecki, j. francuski lub j. rosyjski. Przez dwa lata odbywa się nauka obu języków w równej liczbie godzin tygodniowo (po 3), pod koniec klasy drugiej uczniowie decydują, którego języka chcą się uczyć w klasie trzeciej.

Nauka drugiego języka kończy się w klasie drugiej, ale może być realizowana w klasie trzeciej  z puli godzin przeznaczonych na przedmioty rozszerzone ( jeśli powstanie odpowiednia grupa fakultetu).

 1. Zajęcia kierunkowe (fakultety), czyli przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Oddziały klasowe nie są profilowane. W drugim półroczu klasy pierwszej uczniowie dokonują wyboru fakultetu złożonego z 2 przedmiotów rozszerzonych. Przykładowe fakultety: matematyka - fizyka, matematyka - geografia, biologia - chemia, biologia - język polski, biologia - geografia, język polski - historia i inne. Do fakultetu dwuprzedmiotowego uczeń dobiera trzeci przedmiot spośród przedstawionych propozycji np.: j. angielski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka i inne (wyjątkiem są fakultety: biologia - chemia i matematyka - fizyka, które mogą pozostać tylko dwuprzedmiotowe, jeżeli uczniowie wybiorą taki wariant i zrezygnują z trzeciego przedmiotu. Zarówno fakultety jak i „przedmioty trzecie”, będą realizowane w grupach międzyoddziałowych w klasie drugiej i trzeciej.

 1. Wybór oddziału podczas rekrutacji.

Uczeń wskazuje preferowane przez siebie oddziały, podczas potwierdzania woli nauki (po zakwalifikowaniu się do II Liceum)

 1. Oddziały z językami angielskim i niemieckim,
 2. Oddział z językami angielskim i francuskim
 3. Grupa z językami angielskim rosyjskim

 

 

Pobierz pliki:

 INFORMACJE DLA GIMNAZJALISTÓW

 

 

 

1. Magdalena Wojtanowska 3b

2. Kinga Chmura 3a

3. Michalina Smyczyńska 1a

4. Maciej Słowiak 2a

1. Kinga Chmura 2a

2. Edyta Ryniak 2d

3. Magdalena Wojtanowska 2b

4. Maciej Słowiak 1a

 

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania.

 

Nasz absolwent Michał Wronkowicz wygrał 18 odcinek, 93 edycji programu "Jeden z Dziesięciu".

Serdecznie gratulujemy !

 

http://www.tvp.pl/rozrywka/teleturnieje/jeden-z-dziesieciu/biezaca-edycja/odc-18/25495680

 

 

 

8.00 Msza Święta w kościele Przemienienia Pańskiego - Fara w Sanoku,

9.00 Zakończenie Roku Szkolnego na sali gimnastycznej kl. 1 i 2, wręczenie świadectw z wyróżnieniem, dyplomów.

Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

SIŁOWNIA na wakacjach będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Prawo do wejścia mają tylko i wyłącznie uczniowie zarejestrowani w systemie organizacyjnym.

W przypadku uczestnictwa osób trzecich - siłownia zostanie zamknięta.

ŻEGLARSTWO :

"Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016r. zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”."

W związku z realizowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zwracamy się z prośbą do wszystkich czytelników (również tych potencjalnych miłośników literatury)

o wyrażenie swej opinii na temat książek, które warto polecić i zakupić do biblioteki szkolnej.

Dlatego też w dniu 16 czerwca (czwartek) przeprowadzony zostanie plebiscyt, który pozwoli nam na optymalne wykorzystanie funduszy otrzymanych w ramach programu.